Bodemonderzoek

Bodemonderzoek in het kader van het bodemsaneringsdecreet

 

In het kader van het decreet betreffende de bodemsanering wordt een terrein vanuit milieu-technisch oogpunt benaderd in volgende fasen:
oriënterend bodemonderzoek
beschrijvend bodemonderzoek
sanering


LABOREX kan instaan voor de monstername bij zowel het oriënterend bodemonderzoek, het beschrijvend bodemonderzoek als bij het bodemonderzoek in het kader van het grondverzet.


LABOREX kan instaan voor de aflevering van een door OVAM erkend oriënterend- en beschrijvend bodemonderzoek. In het kader van het grondverzet kan LABOREX instaan voor de opmaak en de aanvraag tot conformverklaring van een technisch verslag.